HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2021

Hotararea nr.104 din 29.12.2021 privind organizarea” Retelei Scolare de pe raza UAT Comuna Stefan cel Mare , judetul Bacau” care va functiona in anul scolar 2022-2023.

Hotararea nr.103 din 29.12.2021 privind însușirea Raportului de audit financiar nr.55705 din 26.11.2021 impreuna cu Decizia nr.43 din 15.12.2021emise de Camera de Conturi Bacău.

 Anexa nr.1 la HCL nr.103/29.12.2021

Anexa nr.2 la HCL nr.103/29.12.2022

Hotararea nr.102 din 29.12.2021 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau, asupra unor bunuri imobile

Hotararea nr.101 din 29.12.2021 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice a comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau, pentru anul 2022

Hotararea nr.100 din 29.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea al anului 2021 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.99 din 29.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău pentru anul 2022

Hotararea nr. 98 din 13.12.2021  privind aprobarea dobandirii  dreptului de proprietate  publica a comunei Stefan cel Mare , Judetul Bacau , asupra unui bun imobil

Hotararea nr. 97 din 13.12.2021 privind aprobarea numarului  si cuantumului lunar al burselor scolare acordate elevilor din Scoala Gimnaziala nr. 1 Negoiesti pentru anul  bugetar 2021

Hotararea nr. 96 din 13.12.2021  privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli  pe trimestrul al IV lea al anului 2021 pentru Comuna Stefan cel Mare       

Hotararea nr.95 din 24.11.2021 privind stabilirea mandatului al UAT comuna Stefan cel Mare pentru ședința AGA a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 06.12.2021

Hotararea nr. 94 din 24.11.2021 privind reactualizarea programului anual al achizitiilor publice a comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau, pentru anul 2021

Hotararea nr.93 din 24.11.2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din Scoala Gimnaziala nr.1, pentru semestrul I- al anului scolar 2021-2022;

Hotararea nr. 92 din 24.11.2021 privind finantarea suportarea costului anual pentru internarea in centru de ingrijire si asistenta sociala unor beneficiari

Hotararea nr.91 din 15.11.2021 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico -economici

Hotararea nr.90 din 15.11.2021 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal in AGA ADIB , cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi din 22.11.2021

Hotararea nr.89 din 27.10.2021 prelungirii duratei prevazute in Contractul de concesionare nr.163 12.01.2005

Hotararea nr.88 din 27.10.2021 numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.87 din 27.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2021

Hotararea nr. 86 din 27.10.2021 privind executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2021

Hotararea nr.85 din 27.10.2021 modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local nr. 4026.05.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii

Hotararea nr.84 din 27.10.2021 aprobarea  numarului de 140 de echipamente de colectare (pubele) alocate unitatii administrativ teritoriale a comunei Stefan cel Mare si aprobarea Contractului de asociere

Hotararea nr.83 din 27.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a UAT comuna Stefan cel Mare, pentru ședința A.G.A a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Hotararea nr.82 din 27.10.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare

Hotararea nr.81 din 27.10.2021 privind aprobarea modificarii anexei X Regulament serviciu alimentare cu apa si canalizare

Anexa nr.1 – Regulamentul serviciului CRAB

Anexa nr.2 Contractul de furnizare

Anexa nr.3 Metodologie privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare a poluantilor din apele evacualte ale agentilor economici in reteau de canalizare publica 

Hotararea nr.80 din 14.10.2021 privind predare amplasament catre CNI investitie Refacere si reabilitare drumuri in urma inundatiilor in comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.79 din 14.10.2021 privind Indicatorii tehnico economici investitia Refacere si reabilitare drumuri in urma inundatiilor in comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.78 din 05.10.2021 aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitiaModernizare drumuri comunale, satesti si de interes local in satele din Comuna

Hotararea nr.77 din 04.10.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, aferent investitiei Centru Socio Medical

Hotararea nr.76 din 04.10.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, la investitia Infiintare sistem de alimentare cu apa

Hotararea nr.75 din 22.09.2021 privind acordarea unui premiu si a unei diplome, unui cetatean al comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau la implinirea varstei de 101 ani

Hotararea nr.74 din 22.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III lea al anului 2021 Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.73 din 20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform devizului general la investitia Centru socio medical, comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.72 din 20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru investitia Infiintare Sistem de Alimentare cu apa potabila Satul Radeana, catun romi

Hotararea nr.71 din 20.09.2021 privind aprobarea infiintarii Alimentare cu apa potabila in Satul Radeana, catun romi, comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau

Hotararea nr.70 din 20.09.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat a investitie Centru Socio Medical Comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau

Hotararea nr.69 din 20.09.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

Hotararea nr.68 din 08.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Negoiesti.

Hotararea nr.67 din 25.08.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

Hotararea nr.66 din 25.08.2021 privind modificarea H.C.L. nr.47 din 22.07.2020, modificata prin HCL nr.12 din 27.01.2021

Hotararea nr.65 din 25.08.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale

Hotararea nr.64 din 25.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala

HCL nr.63 din  30.07.2021  privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios din Comuna Stefan cel Mare pentru anul 2021

HCL nr. 62 din 30.07.2021 privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul  al III lea  al anului 2021   pentru  comuna Stefan cel Mare

HCL nr. 61 din 30.07.2021 privind aprobarea  modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau nr. 43/26.05.2021  privind aprobarea propunerii  de schimbare a destinatiei  pe perioada nedeterminata , a unor imobile (teren si cladiri ) in care nu se mai desfasoara activitati de invatamant, imobile  ce apartin domeniului public al Comunei Stefan cel Mare,Judetul Bacau.2021

HCL nr 60 din 19.07.2021 privind primirea UAT Beresti Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB si modificarea Actului Constitutiv  si a Statutului acesteia

HCL nr. 59 din 19.07.2021 privind inchirierea suprafetei de 4 mp ,spatiu situat in Camin Cultural al comunei Stefan cel Mare si teren curti constructii in suprafata de 37,5 mp ,imobile ce fac parte din domeniul public al comunei 

HCL nr.58 din 19.07.2021 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului -Bacau

HCL nr. 57 din 19.07.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III lea al anului 2021 pentru Comuna Stefan cel Mare

HCL nr. 56 din 19.07.2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2021 al comunei Stefan cel Mare ,Judetul Bacau

HCL nr.55 din 19.07.2021 privind aprobarea neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru  pentru achizitia  produselor si a  contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente Programului  pentru scoli al Romaniei , pentru perioada 2021-2023

HCL nr. 54 din 19.07.202 privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului local Stefan cel Mare la finantarea activitatii de asistenta sociala si aprobarea Contractului de asociere

Hotararea nr. 53 din 28.06.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energeticîn clădirile publice cu destinație de unități de învățământ

Hotararea nr.52 din 23.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT stefan cel Mare pentru ședința AGA -ADIB

Hotararea nr.51 din 23.06.2021 privind aprobarea finantarii proiectului unitatii de cult religios Parohia Gutinas cu hramul „Inaltarea Domnului”,din comuna Stefan cel Mare, pentru anul 2021

Hotararea nr.50 din 23.06.2021 aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB,pentru anul 2021

Hotararea nr.49 din 23.06.2021 privind aprobarea încetării contractului de inchiriere din imobilul Cămin Culatural Ștefan cel Mare

Hotararea nr.48 din 23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a aparatului de specialitate a primarului comunei

HCL nr.47 din 04.06.2021 privind finantarea suportarea costului anual pentru internarea in centru de ingrijire si asistenta sociala

HCL nr. 46 din 26.05.2021 privind abrogarea art. 1 din HCL nr. 34 din 28.04.2021 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr. 45 din 26.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Comunei Stefan cel Mare la Adunarea Generala a Actionarilor SC CRAB

HCL nr. 44 din 26.05.2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din Scoala Gimnaziala nr. 1, Negoiesti pentru semestrul al II-lea, an scolar 2020-2021

HCL nr. 43 din 26.05.2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei pe perioada nedeterminata a unor imobile in care nu se mai desfasoara activitati de invatamant

HCL nr. 42 din 26.05.2021 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

HCL nr. 41 din 26.03.2021 privind actualizarea Programului Anual al Achiztiilor Publice

HCL nr. 40 din 26.05.2021 privind aprobarea organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 39 din 28.04.2021 privind initierea introducerii in intravilanul comunei a suprafetei totale de 125.57 ha

HCL nr. 38 din 28.04.2021 privind aprobarea taxei speciale de inchiriere a buldoexcavatorului, modificata

HCL nr. 37 din 28.04.2021 privind aprobarea finantarii proiectelo unitatilor de cult religios pe anul 2021

HCL nr. 36 din 28.04.2021 privind aprobarea si completarea preturilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apa si canalizare

HCL nr. 35 din 28.04.2021 privind aprobarea modificarii HCL NR. 9116.12.2020

HCL nr. 34 din 28.04.2021 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr. 33 din 28.04.2021 privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public

HCL nr. 32 din 28.04.2021 privind preluarea imobilului si a mijloscelor fixe ce au fost predate in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale nr. 1 Negoiesti

HCL nr. 31 din 21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii operatorilor economici.

HCL nr. 30 din 21.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%

HCL nr. 29 din 21.04.2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2021

HCL nr. 28 din 21.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local

HCL nr. 27 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 si estimari pt anii 2022-2024

HCL nr. 26 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pt 2022-2024

HCL nr. 25 din 24.03.2021 privind atribuire directa a suprafetei de 315,4708 catre Asociatia Razesii lui Stefan

HCL nr. 24 din 24.03.2021 privind atribuirea directa a suprafetei de 108.38 ha pasune catre I.I. Moraru M. Petre Vasile

HCL nr. 23 din 24.03.2021 privind stabilirea contributiei anuale a CL la finantarea activitatii de asistenta sociala si aprobarea Contractului de asociere

HCL nr. 22 din 24.03.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza si a altor drepturi pentru personalul angajat in institutiile publice

HCL nr. 21 din 24.03.2021 privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Comunei Stefan cel Mare

HCL nr. 20 din 24.03.2021 privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol, masuri eficientizare activitate de inscriere a datelor

HCL nr. 19 din 24.03.2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 18 din 05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul Reabilitare termica si modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Negoiesti

HCL nr. 17 din 05.03.2021 privind aprobarea taxei speciale, de inchiriere a utilajului-buldoexcavator

HCL nr. 16 din 24.02.2021 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău ” pentru anul 2021 

HCL nr. 15 din 24.02.2021 privind aprobarea procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare a trupurilor de pajiste in suprafata de 525,1228 ha

HCL nr. 14 din 24.02.2021 privind demiterea Dl. Chelaru Constantin din functia de consilier local.

HCL nr. 13 din 27.01.2021  privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2020 al Comunei Ștefan cel Mare, jud Bacău.

HCL nr. 12 din 27.01.2021  pentru modificarea HCL nr. 47 din  22.07.2020.

HCL nr. 11 din 27.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților  Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Ștefan cel Mare, pentru activitatea desfășurată în anul 2020. 

HCL nr. 10 din 27.01.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. IV al anului 2020 al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 9 din 27.01.2021 privind suportarea de către Consiliul local a costurilor privind internarea în Centrul de Bătrâni Asociația Acoperământul Bunicilor din Sascut, județul Bacău a d-lui  Tudose Mircea.

HCL nr. 8 din 27.01.2021  la  proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilelor din domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare si a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 7 din 27.01.2021 privind însușirea modificărilor intervenie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău.

HCL nr. 6 din 27.01.2021 privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 5 din 27.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări  în vederea repartizării orelor de muncă, stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare,pentru anul 2021.

HCL nr. 4 din 27.01.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza și a altor drepturi pentru personalul angajat în funcții publice și funcții contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și structurilor subordonate Consilului Local.

HCL nr. 3 din 27.01.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Tănase Gheorghe precum și vacantarea locului de consilier local.

HCL nr. 2 din 27.01.2021 privind alegerea președintelui pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare.

HCL nr. 1 din 08.01.2021  privind organizarea „Rețelei Școlare de pe raza UAT Ștefan cel Mare, jud. Bacău „care va funcționa în anul școlar 2021-2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *