HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2022

Hotararea nr. 1 din 26.01.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr.2 din 26.01.2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2021 al comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau

Hotararea nr.3 din 26.01.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2021;

Hotararea nr.4 din 26.01.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 47 din 22.07.2020, cu completarile si modificarile ulterioare;

Hotararea nr.5 din 26.01.2022 privind aprobarea Planului de lucrari in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.4162001 pentru anul 2022;

Hotararea nr.6 din 26.01.2022 privind incluziunea minoritatii rome de pe raza Comunei Stefan cel Mare;

Hotararea nr.7 din 26.01.2022 privind finantarea suportarea costului anual pentru internarea in centru de ingrijire si asistenta sociala;

Hotarare a nr.8 din 26.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Hotararea nr.9 din 2022 privind stabilirea drepturilor salarialentru personalul angajat in functiile publice si functiile contractuale

Hotararea nr.10 din 26.01.2022 privind aprobarea modului de întocmire și ţinere a registrului agricol.

Hotararea nr. 11 din 26.01.2022 privind aprobarea darii în administrare, a imobilelor din domeniul public si a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat, Școlii Gimnaziale nr.1 Negoiești

Hotararea nr.12 din 07.02.2022 -aprobarea cererii de finantare si a devizului general actualizat la investitia Modernizare drumuri comunale, satesti si de interes local

Hotararea nr.13 din 07.02.2022 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau, asupra unui bun imobil

Hotararea nr.14 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023– 2025 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.15 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 – 2025 pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negoiesti Comuna Stefan cel Mare;

Hotararea nr.16 din 14.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local, in cursul anului 2022;

Hotararea nr.17 din 14.02.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara, aflat la dispozitia Consiliului local pentru anul 2022

Hotararea nr. 18 din 23.02.2022 privind aprobarea  Actului aditional nr. 4  la documentul  de pozitie privind  modul de implementare a proiectului,,Sistem  integrat de management  al deseurilor solide in Judetul Bacau,,

Hotararea nr. 19 din  23.02.2022 privind modificarea art.7 din Hotararea Consiliului Local nr. 9 din 26.01.2022

Hotararea nr. 20  din 23.02.2022  privind  aprobarea  reactualizarii Programului  anual al achizitiilor publice al comunei Stefan cel Mare,judetul Bacau, pentru anul 2022

Hotararea  nr. 21 din 23.02.2022  privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Local Stefan cel Mare  in Comisia  de  evaluare  a probei  de interviu din cadrul concursului  pentru ocuparea  functiei de  Director la Scoala Gimnaziala nr. 1, Negoiesti

Hotararea nr. 22  din 23.02.2022 privind  finantarea/ suportarea  costului anual pentru internarea in centru  de ingrijire  si  asistenta  sociala a unui  beneficiar , cu domiciliul in comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau

Hotararea nr. 23 din 23.02.2022  privind aprobarea dobandirii dreptului de proprietate publica a comunei Stefan cel Mare , Judetul Bacau, asupra unui bun imobil

Hotararea nr. 24 din 23.02.2022  privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul  bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stefan cel Mare ,Judetul Bacau 

Hotararea nr.25 din 23.03.2022 privind modificarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al anului 2022 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.26 din 23.03.2022 privind înregistrarea Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare  a comisionului bancar  la tranzactiile on-line

Hotararea nr. 27  din 23.03.2022 privind  casarea mijloacelor  fixe aflate in  domeniul privat  al Comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau

Hotararea nr. 28 din 23.03.2022 privind  preluarea unui mijloc fix in patrimoniul  privat al comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr. 29  din 23.03.2022  privind  aprobarea Programului  de masuri  de  gospodarire a localitatii  Stefan cel Mare , judetul Bacau

Hotararea nr. 30  din 23.03.2022 privind  aprobarea  finantarii unitatilor  de cult religios din comuna Stefan cel Mare, pentru anul 2022

Hotararea nr.31 din 23.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul  de investitii ,, Infiintare retea de distributie gaze naturale, in comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau 

Hotararea nr.32  din 23.03.2022 privind aprobarea numarului  si cuantumului  lunar al  burselor  acordate elevilor din Scoala Gimnaziala nr. 1 Negoiesti  pentru semestrul II  al anului scolar 2021-2022

Hotararea nr.33 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii  proiectului,,Cresterea eficientei energetice  la Scoala din Satul Gutinas, comuna Stefan cel Mare,Judetul Bacau  si a anexei  privind  descrierea sumara  a investitiei  propusa  a fi realizata  prin proiect  

Hotararea nr.34 din 30.03.2022 privind aprobarea dobandirii dreptului de  proprietate publica a comunei Stefan cel Mare ,asupra unor bunuri imobile 

Hotararea nr.35 din 27.04.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara trimestrul I anul 2022

Hotararea nr.36 din 27.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Hotararea nr.37 din 27.04.2022 privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la H.C.L Stefan cel Mare nr. 29 din 23.03.2022

Hotararea nr.38 din 27.04.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri

Hotararea nr.39 din 27.04.2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de achiziție de imobile, constructii si sau terenuri de către Comuna Șteafan cel Mare

Hotararea nr.40 din 27.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului„Achiziție sistem de monitorizare video în Comuna Stefan Cel Mare

Hotararea nr.41din 11.05.2022 privind dobandire drept proprietate publica teren Viisoara

Hotararea nr.42 din 11.05.2022 privind indreptare eroare materiala din cuprinsul art.1 si anexa nr.1 la HCL nr.13 din 2022

Hotararea nr.43 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului Actualizare in format GIS a Planului de Urbanism General si a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr.44 din 13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Achizitie sistem de monitorizare video in Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.45 din 25.05.2022 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii

Hotararea nr.46 din 25.05.2022 privind aprobarea contributiei anuale a Consiliului local Stefan cel Mare la finantarea activitatii de asistenta sociala

Hotararea nr.47 din 25.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trimestrul II anul 2022;

Hotararea nr.48 din 25.05.2022 privind achizitia unui teren cu suprafata de 2200 mp , situat in intravilanul/extravilanul Satului Negoiesti;

Hotararea nr.49 din 25.05.2022 privind aprobarea raportului de evaluare a terenului in suprafața de 2200 m.p., situat in intravilanul/extarvilanul satului Negoiesti;

Hotararea nr.50 din 25.05.2022 privind privind aprobarea taxei speciale,de inchiriere a utilajului-buldoexcavator aflat in patrimoniul Comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau;

Hotararea nr.51 din 22.06.2022 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.9 din 26.01.2022;

Hotararea nr.52 din 22.06.2022 privind aprobarea cotizatiei ADIS pentru anul 2022;

Hotararea nr.53 din 22.06.2022 privind aprobarea ajustarii valorii conform OUG nr.47 din 2022 la obiectivul de investitie Infiintare sistem alimentare cu apa catun romi;

Hotararea nr.54 din 06.07.2022 privind dobandire drept de proprietate teren si constructie

Hotararea nr.55 din 20.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr.45 din 25.05.2022;

Hotararea nr.56 din 20.07.2022 privind stabilire mandat reeprezentant legal pentru sedinta AGA CRAB SA din 05.08.2022;

Hotararea nr.57 din 20.07.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II anul 2022;

Hotararea nr.58 din 20.07.2022 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III anul 2022;

Hotararea nr.59 din 20.07.2022 privind modificarea art.1 la HCL. nr.16 din 14.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentlui bugetar;

Hotararea nr.60 din 20.07.2022 privind modificarea anexei 1 la HCL 9 din 26.01.2022.

Hotararea nr.61 din 08.08.2022 privind participarea comunei la Programul cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobare deviz general;

Hotararea nr.62 din 08.08.2022 privind insusirea modificarilor intervenite in domeniul public

Hotararea nr.63 din 19.082022 privind modificarea H.C.L. nr.33 din 30.03.2022

HOTARAREA nr 64 din 24.08.2022 privind stabilirea conditiilor privind dreptul de acces pe domeniul public si privat pentru instalare, metinere,inlocuire retele comunicatii electronice;

Hotararea nr.65 din 24.08.2022 privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor apartinand domeniului public

Hotararea nr.66 din 24.08.2022 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public

Hotararea nr.67 din 24.08.2022 privind aprobarea cotizatiei GAL Valea Trotusului pt anul 2

Hotararea nr.68 din 02.09.2022 desemnare reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Negoiesti.

Hotararea nr.69 privind acordare premiu de fidelitate implinire varsta de 102 ani;

Hotararea nr.70 din 02.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii comunale „Ion Susanu”, comuna Stefan cel Mare, Judetul Bacau;

Hotararea nr.71 din 12.09.2022 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III al anului 2022;

Hotararea nr.72 din 12.09.2022 privind modificarea HCL nr.44 din 13.05.2022;

Hotararea nr.73 din 30.09.2022 rectificare bugetului pe trimestrul al III lea -anul 2022;

Hotararea nr.74 din 30.09.2022privind constituire drept de acces teren proprietate privata in favoarea SC RCS &RDS SA;

Hotararea nr.75 din 30.09.2022 privind modificarea HCL nr.69 din 20.09.2021;

Hotararea nr.76 din 07.10.2022 privind dobandire drept de proprietate publica imibil( drum Gutinas)

Hotararea nr.77 din 07.10.2022 privind modificaril intervenite in inaventarul domeniului public0( Str. Dispensarului)

Hotararea nr.78 din 07.10.2022 insusirea Raportului de Follow-ul nr.68516 din 11.08.2022

Hotararea nr.79 din 17.10.2022 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public;

Hotararea nr.80 din 26.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea al anului 2022 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.81 din 26.10.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2022;

Hotararea nr.82 din 26.10 2022 privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.45 din 25.05.2022;

Hotararea nr.83 din 26.10 2022 privind aprobarea prelungirii duratei prevazute in Contractul de concesionare nr.163 12.01.2005,

Hotararea nr.84 din 26.10.2022 privind implementarea proiectului Constuire miniteren sport in Satul Gutinas, Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.85 din 10.11.2022 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2022

Hotararea nr.86 din 10.11.2022 privind finantarea unitatii de cult religios din comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.87 din 23.11.2022 privind demiterea domnaei Munteanu Nuta din functia de consilier local

Hotararea nr.88 din 23.11.2022 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor

Hotararea nr.89 din 23.11.2022 privind aprobarea cotizatiei aferente anului 2022, catre Societatea Nationala Crucea Rosie din Romania- Filiala Judetului Bacau

Hotararea nr.90 din 06.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului 2022.

Hotararea nr.91 din 06.12.2022 privind acordare mandat special in AGA ADIB in vedere exercitarii votului pt sedinta din 23. 12.2022.

Hotararea nr.92 din 21.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.

Hotararea nr.93 din 21.12.2022 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2023.

Hotararea nr.94 din 21.12.2022 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023.

Hotararea nr.95 din 21.12.2022 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Ștefan cel Mare.

Hotararea nr.96 din 21.12.2022 privind nominalizare reprezentantilor Consiliului Local in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale ale SGC.

Hotararea nr.97 din 21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV 2022.

Hotararea nr.98 din 21.12.2022 privind Planul Local de actiune pentru incluziunea minoritatilor rome pentru anul 2023.

Hotararea nr.99 din 21.12.2022 privind constituire drept de acces pe teren proprietate privata a comunei in favoarea Telekom Romania Comunication SA.

Hotararea nr.100 din 31.12.2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si acordul privind aprobarea documentatiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *