HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2023

Hotararea nr.1 din 09.01.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.2 din 09.01.2023 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr.3 din 09.01.2023 privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.45 din 25.05.2022

Hotararea nr.4 din 09.01.2023 privind aprobarea SF a indicatorilor th-ec si devizul general pt investitia Cresterea eficientei energetice la Scoala din satul Gutinas, Com Stefan cel Mare

Hotararea nr. 5 din 09.01.2023 privind aprobarea proiectului Construire centru de zi pentru copii expusi riscului de a fi separati de familie

Hotararea nr.6 din 16.01.2023 privind atesatarea invetarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ștefan cel Mare

Hotararea nr.7 din 16.01.2023 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei .

Hotararea nr. 8 din 25.01.2023 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2022 al comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau

Hotararea nr.9 din 25.01.2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2022

Hotararea nr. 10 din 25.01.2023 privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul angajat in functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului

Hotararea nr.11 din 25.01.2023 privind trecerea imobilului Scoala cu clasele I-IV Stefan cel mare din domeniul public in domeniul privat in vederea scoaterii din functiune si a demolarii

Hotararea nr.12 din 25 .012023 privind aprobarea raportului de evaluare privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în proprietatea comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău

Hotararea nr.13 din 30.01.2023 privin indicatorii th ec. S.F. pentru obiectivul de investitie Modernizare Drumuri comunale , Satesti si de interes local

Hotararea nr.14 din 30.01.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare -Proiect HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS Cod MySmis 130963

Hotararea nr.15 din 02.02.2023 privind modificarea unor bunuri existente in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacau 

Hotararea nr.16 din 02.02.2023 privind indreptarea erorii materiale survenite in dispozitivul HCL nr.9921.12.2022

Hootararea nr.17 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 pentru Comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.18 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Negoiesti

Hotararea nr.19 din 02.02.2023 privind utilizarea exxcedentului bugetului local in cursul anului 2023

Hotararea nr.20 din 02.02.2023 privind constituirea fondului de rezerva bugetara, aflat la dispozitia Consiliului Local Stefan cel Mare pentru anul 2023

Hotararea nr.21 din 22.02.2023 privind aprobarea finantarii proiectelor unităților de cult religios pentru anul 2023

Hotararea nr.22 din 22.02.2023 insusirea modificarilor unor bunuri existente in domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, jud. Bacau.

Hotararea nr.23 din 22.02.2023 privind desemnare reprezentant in AGA CRAB pentru data de 27.02.2023

Hotararea nr.24 din 22.02.2023 privind scoaterea din functiune si casarea a mijloacelor fixe si obiecte de inventar din partimoniul comunei Stefan cel Mare.

Hotararea nr..25 din 22.02.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale nr. 1 Negoiesti

Hotararea nr.26 din 22.02.2023 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului CROITORU Leonard

Hotararea nr.27 din 22.02.2023 privind aprobarea Planului de lucrari in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.4162001 privind venitul minim garantat

Hotararea nr.28 din 16.03.2023 privind aprobarea Registrului spatiilor verzi la nivelul comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr.29 din 27.03.2023 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare.

Hotararea nr.30 din 27.03.2023 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei mandatului de consilier local

Hotararea nr.31 din 27.03.2023 privind reactualizarea Programului anual al achizitiilor publice a comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau, pentru anul 2023

Hotararea nr.32 din 27.03.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8%.

Hotararea nr.33 din 27.03.2023 privind aprobare a actului aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare.

Hotararea nr.34 din 27.03.2023 privind dobandire dreptului de proprietate publica a unor bunuri imobile.

Hotararea nr.35 din 27.03.2023 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr.10 din 25.01.2023

HCL nr.36 din 03.04.2023 privind indreptare eroare materiala din cuprinsul art.1 anexa 1 la HCL nr.34 din 27.03.2023.

`Hotararea nr.37 din 26.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau.

Hotararea nr.38 din 26.04.2023 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2023

Hotararea nr.39 din 26.04.2023 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 la ADIS Bacau

Hotararea nr.40 din 26.04.2023 privind implementarea proiectului LOC DE JOACA pentru copii din Satul Viisoara comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.41 din 26.04.2023 privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,

Hotararea nr 42 din 26.04.2023 privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniului public al comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau

Hotararea nr. 43 din 26.04.2023 privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico economici investitia Construire Pod din beton peste Raul Trotus

Anexa nr 1 la HCL nr.43 din 26.04.2023

Hotararea nr 44 din 26.04.2023 privind clasificarea unor drumuri de interes local in categoria functionala stazi.

Hotararea nr. 45 din 26.04.2023 privind includerea comunei Stefan cel Mare, in parteneriatul LEADER” GAL VALEA TROTUSULUI”

Hotararea nr.46 din 26.04.2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei.

Hotararea nr. 47 din 26.04.2023 privind preluarea temporarae in administrarea Consiliului Locala a comunei Stefan cel Mare a sectorului din drumul judetean DJ 114

Hotararea nr.48 din 26.04.2023 privind acceptarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu gratuit pentru terenul de 1160 mp aflat in proprietatea Mun. Onesti, pentru construire pod.

Hotararea nr.49 din 26.04.2023 privind însușirea dispozițiilor instituite de aplicarea prevederilor Articolului unic al Legii nr. 103/2023.

Hotararea nr. 50 din 26.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda incepand cu 01.05.2023 functionarilor publici si personalului contractual.

Hotararea nr.51 din 24.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2023

Hotararea nr.52 din 24.05.2023 privind aprobarea cotizatiei la GAL Valea Trotusului pentru anul 2023

Hotararea nr.53 din 24.05.2023 privind stabilirea contributiei anuale la finantarea activitatii de asistenta sociala si aprobarea contractului de asociere

Hotararea nr.54 din 24.05.2023 privind stabilirea mandatului reprezentant UAT Stefan cel Mare in AGA CRAB pentru data de 29 sau 30 mai 2023

Hotararea nr.55 din 24.05.2023 privind reorganizarea SVSU a comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr.56 din 24.05.2023 privind aprobarea dreptului de uz in favoarea DELGAZ GRID SA

Hotararea nr.57 din 24.05.2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembare a CF nr.62491

Hotararea nr.58 din 24.05.2023 privind actualizarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Stefan cel Mare

Hotararea nr.59 din 28.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestru II al anului 2023

Hotararea nr.60 din 28.06.2023 privind completarea art.1 la H.C.L. nr.58 din 24.05.2023 , actualizarea normei de hana la politia locala

Hotararea nr.61 din 28.06.2023 aprobarea modificării tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău

Hotararea nr.62 din 28.06.2023 privind acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate, cuplurile la implinirea a 50 de ani de la casatorie

Hotararea nr.63 din 12.07.2023 privind aprobarea protocolului în între Comuna Ștefan cel Mare si ABA Siret pentru realizarea investiție construire ”Pod peste Raul Trotus

Hotararea nr.64 din 12.07.2023 privind aprobarea raportului de evaluare imobil domeniu public.

Hotararea nr.65 din 12.07.2023 privind modificarea art.1 la HCL nr.25 din 24.03.2021

Hotararea nr.66 din 28.06.2023 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publică, pentru suprafața de 516.300 mp

Anexa nr.1

Hotararea nr.67 din 26.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 68 din 26.07.2023 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul al II-lea al  anului  2023

Hotararea nr. 69 din 26.07.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deseurilor biodegradabile  in vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni

Hotararea nr. 70 din 26.07.2023 privind aprobarea neasumării responsabilitătii organizării si derulării la nivel local  procedurilor  de atribuire  a contractelor a contractelor /acodurilor-cadru pentru achizitia  produselor  aferente Programului  pentru Scoli al Romaniei , pentru  perioada 2023-2026

Hotararea nr. 71 din 26.07.2023 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă de tip V1,  prin reorganizare a  Serviciului de  categoria V1 al comunei Stefan cel Mare, Judetul Bacău

Hotararea nr. 72 din 26.07.2023  privind rectificarea Anexei 2 HCL nr.44 din 13.05.2023 referitoare  la aprobarea  depunerii proiectului,,Achizitie sistem de monitorizare video in comuna Stefan cel Mare ,Judetul Bacău,, a anexei  privind descierea sumara a investitiei  si a notei de fundamentare

Hotararea nr. 73 din 26.07.2023 privind  aprobarea de principiu  privind scoaterea din  circuitul  agricol a suprafetei de  225 mp e, teren  situat in extravilanul comunei Stefan cel Mare  , inscris in Cartea Funciara nr.62027, avand categoria de folosință  pășune in  vedere amplsării  unui pilon  de  telecomunicații, in favoarea  S.C RCS & RDS S.A 

Hotararea nr. 74 din 26.07.2023 privind  aprobarea  infiintării Serviciului  de gestionare a cainilor fără stăpan la nivelul comunei Stefan cel Mare. Județul Bacău

Hotararea nr. 75 din 26.07.2023 privind stabilirea mandatului reprezentantului  legal  al Unitătii administrativ-teritoriale Comuna Stefan cel Mare pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor  a S .C Compania  Regională de Apă Bacău S.A din 07.08.2023/08.08.2023

Hotararea nr. 76 din 01.08.2023 de aprobare a documentatiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic si a cheltuielilor legate de Proiectul ,,Construire Centru de zi pentru copiii  expusi riscului de a fi separati de familie ,,

Hotararea nr.77 din 23.08.2023 privind aprobarea modului de întocmire și ţinere a registrului agricol

Hotararea nr.78 din 01.09.2023 privind modificarea HCL nr.46 din 26.04.2023

Hotararea nr.79 din 01.09.2023 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III al anului 2023

Hotararea nr.80 din 01.09.2023 privind darea in folosinta gratuita a unui bun mobil catre SC CRAB SA

Hotararea nr.81 din 01.09.2023 privind finantarea, suportarea costului pentru internarea in centu de ingrijire si asistenta sociala persoana grad de handicap

Hotararea nr. 82 din 08.09.2023 privind aprobarea Regulamentului amplasarea constructii, lucrari, amenajari

Hotararea nr. 83 din 08.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie Scoala Gimnaziala

Hotararea nr. 84 din 27.09.2023 privind infiintarea Serviciului de iluminat public la nivelul comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr. 85 din  27.09.2023 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor ADIB

Hotararea nr. 86 din  27.09.2023 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Stefan cel Mare

Hotararea nr.87 din 25.10.2023 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III al anului 2023

Hotararea nr.88 din 25.10.2023 privind aprobarea contului executiei bugetare la trimestrul III al anului 2023.

Hotararea nr.89 din 25.10.2023 privind acordarea mandatului pentru a vota in AGA ADIB la sedinta din data de 06.11.2023

Hotararea nr.90 din 25.10.2023 privind rectificarea bugetului pentru trimestrul IV al anului 2023

Hotararea nr.91 din 25.10.2023 privind preluare autoturism din patrimoniu SIE si repartizare si stabilire consum carburant.

Hotararea-nr.-92-din-27.10.2023 privind aprobarea deviziului  general actualizat dupa oferta de lucrari pentru obiectivul de investitii” Cresterea eficientei energetice la Scoala din satul Gutinas, Comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau.”

Hotararea nr.93 din 22.11.2023 privind validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Ștefan cel Mare nr. 500 din 31.10.2023 cat si aprobarea rectificarii bugetului pe trim IV 2023.

Hotararea nr. 94 din 22.11.2023 privind rectificarea bugetului pentru anul 2023 la Scoala Gimnaziala nr 1 Negoiesti, ordonator tertiar de credite.

Hotararea nr.95 din 22.11.2023 privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000 lei.

Hotararea nr.96 din privind stabilirea mandatului special al reprezentantului UAT Stefan cel Mare pentru sedinta AGA CRAB 11.12.2023

Hotarare nr.97 din 22.11.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.163 din 2005.

Hotararea nr.98 din 22.11.2023 privind aprobarea proiectului tehnic a indicatorilor tehnico economici si a devizului general actalizat Modernizare drumuri de interes local

Hotararea nr.99 din 22.11.2023 privind aprobarea obiectivului de investitie Instalatii Fotovoltaice comuna Stefan cel Mare

Hotararea nr.100 din 08.12.2023 privind aprobarea unor masuri in vederea reorganizării structurilor funcționale din aparatul de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare, județul Bacă

Hotararea nr.101 din 08.12.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ștefan cel Mare nr.13 din 30.01.2023.

Hotararea nr.102 din 08.12.2023 privind  aprobarea Regulamentului privind  activitățile de tăiere, toaletare, depozitare și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri cu vegetație forestieră situate pe domeniul public si privat al comunei Stefan cel Mare.

Hotararea nr.103 din 08.12.2023 privind aprobarea acordarii unui stimulent educațional în natură sub forma de „pachet dulciuri” elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 1, Negoiești

Hotararea nr.104 din 08.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2023 pentru comuna Stefan cel Mare.

Hotararea nr.105 din 08.12.2023 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 pentru Scoala Gimnaziala nr. 1 Negoiesti, ordonator tertiar de credite.

Hotararea nr.106 din 08.12.2023 privind aproarea pproiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  la faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, SATESTI SI DE INTERES LOCAL IN SATELE DIN COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotararea nr.107 din 15.12.2023 privind rectificarea bugetului pentru trimestrul IV al anului 2023

Hotararea nr.108 din 15.12.2023 privind aprobarea investitiei” Instalatii fotovoltaice  Comuna Stefan cel Mare”

Hotararea nr.109 din 15.12.2023 privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei.

Hotararea nr.110 din 27.12.2023 privind aprobarea ROF pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare,

Hotararea nr.111 din 27.12.2023 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024

Hotararea nr.112 din 27.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Hotararea nr.113 din 27.12.2023 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 .

Hotararea nr.114 din 27.12.2023 privind insusirea validarii Dispozitiilor privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *