HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE 2020

HCL nr 91 din 16.12.2020 privind modificarii HCL  nr.49/22.07.2020 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei Comunei Stefan cel Mare si a serviciilor din subordinea Consiliului Local.

HCL nr 90 din 16.12.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ” Sistem Integrat de management al deseurilor solide in ju. Bacau” si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021.

HCL nr. 89 din 16.12.2020 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, jud. Bacau

HCL nr. 88 din 16.12.2020 privind aprobarea scoaterii din evidenta si trecerea intr-o evidenta separata a debitorilor nerezidenti aflati in insolvabilitate.

HCL nr. 87 din 16.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sarbatorilor de iarna 2020

HCL nr. 86 din 16.12.2020 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice a Comunei Stefan cel Mare, jud. Bacau, pentru anul 2021

HCL nr. 85 din 16.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 84 din 16.12.2020 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Stefan cel Mare, jud. Bacau.

HCL nr. 83 din 16.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV-lea al anului 2020 Comuna Stefan cel Mare.

HCL nr. 82 din 02.12.2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii privind „Reabilitarea termica si modernizarea Scolii Gimnaziale nr.1 Negoiesti, com., Stefan cel Mare., jud. Bacau.

HCL nr. 81 din 25.11.2020 privind aprobarea prelungirii duratei prevazute in Contractul de concesiune nr 163/12.01.2005.

HCL nr. 80 din 25.11.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, jud. Bacau.

HCL nr. 79 din 25.11.2020 privind aprobarea majorarii contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii, ” Modernizare drumuri de interes local in Comuna Stefan cel Mare, jud. Bacau”.

HCL nr. 78 din 25.11.2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Stefan cel Mare. jud. Bacau pentru perioada 2021-2027   

Strategie_de Dezvoltare Locala a Comunei Stefan cel Mare 

HCL nr. 77 din 25.11.2020 privind aprobarea contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap.

HCL nr. 76 din 25.11.2020 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 75 din 25.11.2020 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru Trim III al anului 2020 al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 74 din 25.11.2020  privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora, pentru elevii inscrisi in invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Stefan cel Mare.

HCL nr. 73 din 25.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1. Negoiesti, Comuna Stefan cel Mare.

HCL nr. 72 din 25.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 71 din 12.11.2020  privind punerea la dispozitia  S.C. Compnia Regionala de Apa Bacau SA  a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiectului regional de dezvolare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Bacau, in perioada 2014-2020”.

HCL nr. 70 din 12.11.2020  privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau, in perioada 2014-2020” si mandatarea reprezentantului Comunei Stefan cel Mare sa voteze in Adunarea Gen.  ADIS .

HCL nr. 69 din 12.11.2020 privind aprobarea listei de investitii prioritare, a valorilor investitiilor aferente UAT Comuna Stefan cel Mare si a participarii Consiliului Local Stefan cel Mare la cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau in perioada 2014-2020″.

HCL nr. 68 din 12.11.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020 „ precum si a indicatorilor tehnnico economici ai proiectului.

HCL nr. 67 din 12.11.2020 privind alegerea viceprimarului  Comunei Stefan cel Mare.

HCL-nr.-66-din-12.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 65 din 12.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

HCL nr. 64 din 21.10.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local in comuna Stefan cel Mare

HCL  nr. 63 din 13.10.2020. privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios

HCL nr. 62 din 21.09.2020 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii.

HCL nr. 61 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL. nr . 60 din 10.09.2020 privind aprobarea proiectelor unitatilor de cult din comuna Stefan cel Mare.

HCL. nr. 59 din 10.09.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Comunei Stefan cel Mare.

HCL. nr. 58 din 10.09.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 57 din 26.08.2020 privind colectarea selectiva a deseurilor.

HCL nr. 56 din 26.08.2020 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a imobilelor din domeniu public nr. 185 si nr. 182.

HCL nr. 55 din 26.08.2020 privind modificarea denumirii unitatilor de invatamant.

HCL nr. 54 din 26.08.2020 privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020.

HCL nr. 53 din 26.08.2020 privind aprobrea modificarii tarifului de precolectare, colectare si transportul deseurilor.

HCL nr. 52 din 26.08.2020 privind aprobarea Contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap.

HCL nr 51 din 12.08.2020 privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult din comuna Stefan cel Mare.

HCL nr 50 din 12.08.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 49 din 22.07.2020 privind aprobarea consumului lunar de carburanti.

HCL nr. 48 din 22.07.2020 privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios.

HCL nr. 47 din 22.07.2020 privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare.

HCL nr. 46 din 22.07.2020 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara.

HCL nr. 45 din 22.07.2020 privind aprobarea contului de executie bugetara trim II.

HCL nr. 44 din 22.07.2020 privind insusirea Raportului de control si a deciziei emise de Camera de Conturi Bacau.

HCL nr. 43 din 22.07.2020 privind acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate.

HCL nr.42 din 22.07.2020 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire.

HCL nr. 41 din 22.07.2020 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB.

HCL nr. 39 din 24.06.2020  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe termen limitat a unor bunuri mobile.

HCL nr. 38 din 24.06.2020 privind aprobarea Amenajamentului  pastoral.

HCL nr. 37 din 24.06.2020 privind aprobarea limitelor zonelor de siguranta si protectie a drumurilor publice de pe raza comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau.

HCL nr. 36 din 27.05.2020 privind modificarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Stefan cel Mare. judetul Bacau

HCL nr. 35 din 27.05.2020 Privind modificarea HCL  nr 3 din 23.01.2019.

HCL nr. 34 din 27.05.2020 privind indexarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021  cu rata inflatiei de 3,8%.

HCL nr. 33 din 27.05.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Stefan cel Mare pe Trim II anul 2020.

HCL nr. 32 din 27.05.2020 privind inscrierea in inventarul domeniului privat al Comunei Stefan cel Mare a unor bunuri imobile.

HCL nr. 31 din 27.05.2020 privind aprobarea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a incluziunii sociale”.

HCL nr. 30 din 27.05.2020 privind stabilirea contributiei anuale a Consiliului Local Stefan cel Mare la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoanele cu handicap.

HCL nr.  29 din  13.04.2020 privind modificarea HCL 83/27.11.2019.

HCL nr. 28 din 13.04.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie „Modernizarea drumuri de  interes local in comuna Stefan cel Mare, jud. Bacau”.

HCL nr. 27 din  13.04.2020  privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie – „Construire gradinita cu  program normal , com Negoiesti, sat Stefan cel Mare, Jud Bacau”.

HCL nr. 26 din 13.04.2020  privind aprobarea contului de executie bugetara pe Trim I a anului 2020.

HCL nr. 25 din 13.04.2020  privind rectificarea bugetului local al Comunei Stefan cel Mare .

HCL nr. 24 din 13.04.2020  privind aprobarea achizitionarii hipoclorit.

HCL nr. 23 din 23.03.2020  privind aprobarea modificarii Contractului de Concesiune Servicii  nr 2322/19.05.2010.

HCL nr. 22 din 23.03.2020 privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune Servicii nr 2325/18.05.2020.

HCL nr. 21 din 23.03.2020 privind aprobarea finantarii proiectelor unitatilor de cult religios din comuna Stefan cel  Mare.

HCL nr. 20 din 23.03.202   privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniu Comunei   Stefan cel Mare.  

HCL nr. 19 din 23.03.2020     privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniu Asociatiei Grupul de Actiune Locala   Valea Trotusului.    

HCL nr.  18 din 26.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registul agricol pt. Sem II al anului 2019  si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul   agricol per 2015-2019.

HCL nr. 17 din 26.02.2020   privind modificarea si completarea HCL 11/17.02.2020.

HCL  nr.  16 din 26.02.2020  privind aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al Comunei  Stefan cel Mare.

HCL  nr.  15 din 26.02.2020   privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de dezvoltare   Interomunicare  pentru Salubrizare Bacau”.

HCL nr. 14 din 26.02.2020  privind modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseurile municipale deseurile din constructii si desfintari  destinate a fi eliminate prin depozitare.

HCL nr. 13 din 26.02.2020   privind aprobarea modificarilor tarifelor operatorului  S.C. ECO SUD S.A. si aprobarea  Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2 018.

HCL nr. 12 din 26.02.2020  la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului Public de Salubrizare al UAT-  urilor din judetul Bacau, membre ADIS. 

HCL nr. 11 din 17.02.2020 privind insusirea modificarilor inervenite in inventarul domeniul public al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 10 din 17.02.2020 privind aprobarea utilizarii execedentului bugetului local, in cursul anului 2020.

HCL nr. 09 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021- 2023 pentru Scoala Gimnaziala Nr1 Negoiesti.

HCL nr. 08 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2020 si estimarile pentru  anii  2021-2023 pentru Comuna Stefan cel Mare.

HCL nr. 7 din 22.01.2020 privind stabilirea cuantumului drepturilor salariale de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 6 din 22.01.2020  privind aprobarea reevaluarii activelor fixe din domeniul public si privat al Comunei  Stefan cel Mare.

HCL nr. 5 din 22.01.2020 privind aprobarea Planului De lucrari in vederea repartizarii orelor de munca stabilite cf. L 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modif. si comp. ulterioare pt anul 2020.

HCL nr. 4 din 22.01.2020  privind aprobarea exercitiului bugetar pentru anul 2019 al Comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 3 din 22.01.2020 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim IV al anului 2019  al Comunei Stefan cel Mare .

HCL nr. 2 din 22.01.2020 privind acordarea unor facilitati personalului voluntar incadrat in Serviciul Voluntar pentru  Situatii de Urgenta al comunei Stefan cel Mare.

HCL nr. 1 din 22.01.2020 pentru aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care va functiona in anul scolar 2020-2021, in comuna Stefan cel Mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *